Prihlásenie Registrácia

Ochrana súkromia

Vyhlásenie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov („osobné údaje“, ďalej iba „údaje“) je pre nás nielen zákonnou povinnosťou, ale aj dôležitým nástrojom na zvýšenie transparentnosti v našom každodennom nakladaní s vašimi údajmi, preto je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie vás podrobne informujeme, aké údaje zhromažďujeme pri návšteve a využívaní ponuky našej internetovej prezentácie, ako ich spracovávame alebo používame a ďalej aké sprievodné, technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov sme prijali.


Bezpečnosť vašich osobných údajov u nás

Všetky Vaše osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás rovnako dôležitá, ako pomoc, ktorú poskytujeme so zabezpečovaním maximálneho zážitku počas vašich potulkách prírodou. Prijali sme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu nami zhromaždených osobných údajov, najmä pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením a proti napadnutiu neoprávnenými osobami. Naše bezpečnostné opatrenia neustále vylepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

Prenos vašich osobných údajov pomocou kontaktných formulárov je pritom kódovaný tak, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených tretích osôb.


Druhy a dôvody spracovania informácií o vás

 • Identifikačné údaje:
  Vaše základné identifikačné údaje (meno a priezvisko) potrebujeme k tomu, aby mohli byť riadne spracovávané a evidované celú dobu využívania našej platformy.
 • Adresné údaje:
  Vaše adresné údaje (názov ulice a popisné číslo, mesto, PSČ, štát) potrebujeme k tomu, aby sme mohli riadne doručiť dokumenty spojené s využívaním služby, ktorú pre vás zabezpečujeme.
 • Kontaktné údaje:
  Vaše kontaktné údaje (telefónne číslo a email) sú využívané na to, aby ste mohli byť informovaný o stave objednávky . Váš kontaktný telefón a email e dôležité poznať aj z toho dôvodu, aby ste mohli byť kontaktovaný v prípade akýchkoľvek komplikácií alebo zmien.
  Ak nám neposkytnete Vaše identifikačné, adresné a kontaktné údaje nebude možné vybaviť Vaše objednávky služieb, ktoré poskytujeme.
 • Užívateľské meno a heslo (registračné údaje):
  Ak sa u nás zaregistrujete, uchováva náš systém informácie potrebné na to, aby ste sa mohli prihlásiť k svojmu účtu, t. j. užívateľské meno a heslo. Bez týchto údajov prihlásenie nie je možné.
 • Informácie o objednaných službách (informácie o objednávkach):
  Hneď po objednaní lovu z Vašej strany sú informácie uchovávané z dôvodu zaistenia čo najkvalitnejšej služby a pomoci pri prípadnej reklamácii. Detailné informácie o objednávke sú odovzdávané konečnému poskytovateľovi služby v prípade, že si jeho lov vyberiete. Základné informácie o ponúkanom love, ako je štát a miesto realizácie lovu, detail doplnkových služieb ako ubytovanie a podobne poskytujeme registrovaným lovcom. Zároveň slúžia tieto údaje nám, aby sme zlepšovali naše služby, ktoré poskytujeme na základe toho, aké lovy sú najobľúbenejšie.

Ďalšie využívanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame ďalej na marketingové účely, štatistiky, cielenú reklamu.


Doba – dĺžka uschovávania vašich osobných údajov

 • Informácie o Vašich združeniach, členoch, návštevách a Vaše identifikačné, adresné a kontaktné údaje si uchovávame max. po dobu dvoch (10) rokov od vášho posledného prihlásenia alebo prihlásenie iného člena Vášho združenia. Po takú dobu ich uchovávame preto, aby sme mohli za Vás plniť legislatívnu povinnosť uchovávania údajov o návštevách poľovných revírov.
 • Uchovanie niektorých ďalších dokumentov obsahujúcich osobné údaje ukladajú zákony.

Vaše práva vo vzťahu k svojim osobným údajom

 • Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom:
  Môžete sa opýtať, aké osobné údaje o Vás evidujeme a čo sa s nimi v priebehu toho, č o sú u nás, dialo a bude diať.
 • Právo na opravu:
  Ak nie sú Vaše osobné údaje, ktoré o vás vedieme, už aktuálne alebo sú nesprávne, môžete požiadať o ich opravu, čo je zároveň aj Vašou povinnosťou z dôvodu správnosti generovania dokumentov.
 • Právo namietať:
  V prípade, že sa domnievate, že spracovávame osobné údaje nad rámec našich zákonných záujmov alebo našich právnych povinností, môžete proti takémuto spracovaniu namietať. Vašim podaním sa musíme zaoberať.
 • Právo na výmaz (tzv. právo „byť zabudnutý"):
  V prípade Vašej žiadosti sme povinní vymazať všetky Vaše osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, napr. keď si už nebudete priať byť u nás registrovaní. Môže sa ale stať, že bude existovať iný dôvod, ktorý nás oprávňuje či zaväzuje údaje uchovávať (napr. povinnosť vyplývajúca zo zákona), v takom prípade výmaz v celom rozsahu nemôžeme vykonať.
 • Právo na obmedzenie spracovania:
  V niektorých prípadoch síce osobné údaje môžeme uchovávať, ale nesmieme s nimi nijako nakladať; ide o nasledujúce situácie:
  • ak nastane zmena údajov a my potrebujeme Vaše oznámenie overiť;
  • ak sa osobné údaje spracúvajú v uvedenom rozsahu a Vy si želáte len ich čiastočné spracovávanie;
  • ak už osobné údaje nepotrebujeme, ale požiadate o ich uchovanie pre uplatnenie Vašich právnych nárokov;
  • ak vznesiete námietku proti spracovaniu, po dobu, než overíme, či je nutné osobné údaje ďalej spracovávať alebo ich spracovávať nebudeme, budú spracovávané.
 • Právo na prenositeľnosť údajov:
  V prípade, že nás o to požiadate, poskytneme Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe zmlúv, ktorú sme s Vami uzavreli, alebo súhlasu a zároveň ich spracovávame automatizovane. Takéto údaje Vám poskytneme v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Prípadne tieto údaje môžeme odovzdať správcovi, ktorého určíte, pokiaľ ale s odovzdaním bude súhlasiť.
 • Právo sťažovať sa:
  Ak sa domnievate, že nejakým spôsobom porušujeme pravidlá spracúvania osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Správca osobných údajov

Správcom podľa čl. 4 ods. 7 GDPR je spoločnosť Huntseason s.r.o. kompetentná osoba zodpovedajúca za ochranu osobných údajov: Bc. Juraj Kukura


Zhromažďovanie a používanie údajov

Rozsah a spôsob zhromažďovania a používania Vašich údajov sa líši podľa toho, či našu ponuku navštevujete iba za účelom získania informácií alebo tu využívate nami ponúkané služby.

Ak pri niektorých funkciách našej ponuky využívame dodávateľov alebo, ak by sme chceli Vaše údaje používať na reklamné účely, nižšie Vás podrobne informujeme o príslušných postupoch. Pritom uvádzame aj stanovené kritériá doby uloženia.

V ostatných prípadoch Vaše údaje odovzdávame tretím osobám iba v momente, keď nám to nariaďuje zákon.


Informatívne použitie

Pri informatívnom použití našich webových stránok získavame iba také osobné údaje, ktoré nám automaticky posiela Váš internetový prehliadač:

 • IP adresa.
 • Dátum a čas otázky.
 • Rozdiel medzi časovým pásmom a Greenwich MeanTime (GMT).
 • Obsah požiadavky (konkrétna stránka).
 • Prenesené množstvo údajov a stav prístupu (prenesený súbor, súbor sa nenašiel).
 • Webová stránka, z ktorej pochádza požiadavka.
 • Typ prehliadača.
 • Operačný systém a jeho rozhranie.

Vyššie uvedené údaje sú technicky nevyhnutné na to, aby sa naše webové stránky správne zobrazovali a bola zaistená ich stabilita a bezpečnosť.


Kontaktné formuláre

Na rôznych podstránkach nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných formulárov. Údaje získavané z kontaktných formulárov (priezvisko, meno, firma, telefón, e-mailová adresa, ulica, PSČ, obec) a Vašu správu použijeme iba za účelom odpovedania Vašej otázky. Po ukončení jej spracovania sú údaje automaticky neuchovávané. Iba v rámci zákonom predpísanej archivácie a e- mailovej komunikácie(e-maily sú obchodné listy) sa údaje uchovávajú max. 10 rokov.

Vaše údaje však ukladáme, ak s nami na základe nadviazania kontaktu uzavriete zmluvu. V tomto prípade je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo prijatie predzmluvných opatrení. Vaše údaje sú vymazané, ak uloženie Vašich údajov už nie je po plnení zmluvy potrebné, iba ak by sme boli zo zákona povinní uchovávať Vaše údaje dlhší čas.

Vaše údaje odovzdávame tretím osobám iba v prípade, ak nám to nariaďuje zákon.


Registrácia

Na rôznych podstránkach je nevyhnutná Vaša registrácia, aby ste mohli využívať naše služby (používanie platformy HUNTINGO prevádzkovanej spoločnosťou Huntseason s.r.o.).

Údaje získané v registračnom formulári (oslovenie, meno, priezvisko, titul, telefón, e-mailová adresa, názov revíru, užívateľ revíru, firma, druh firmy, IČO, DIČ, PSČ, obec, štát) ukladáme iba po dobu, počas ktorej využívate naše služby ako zákazník.

Vaše údaje teda ukladáme, ak s nami na základe registrácie uzavriete zmluvu. V tomto prípade je spracovanie údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy alebo prijatie predzmluvnýchopatrení. Vaše údaje vymažeme, ak uloženie Vašich údajov už nie je po plnení zmluvy potrebné, iba ak by sme boli zo zákona povinní uchovávať Vaše údaje dlhší čas.

Vaše údaje odovzdávame tretím osobám iba v prípade, ak nám to nariaďuje zákon.


Nadviazanie kontaktu e-mailom

Môžete nás kontaktovať aj poslaním e-mailu. E-mail možno poslať na [email protected] alebo na personalizovanú e-mailovú adresu našich zamestnancov. Údaje, ktoré získame poslaním Vášho e-mailu na našu adresu (meno,e-mail a obsah správy), používame iba za účelom reakcie.

Po ukončení komunikácie sú údaje vymazávané. Archivujú sa len v rámci zákonom predpísanej archivácie e-mailovej komunikácie (e-maily v zmysle obchodných listov).

Vaše údaje odovzdávame tretím osobám iba v prípade, ak nám to nariaďuje zákon.

Pri komunikácii e-mailom nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť údajov, takže Vám pri informáciách, ktoré si želáte aby boli utajované, odporúčame, aby ste ich poslali klasickou poštou.


Novinky

Pri prihlásení k našej službe zasielania noviniek e-mailom potrebujeme okrem Vášho informovaného súhlasu aj meno a priezvisko a e-mailovú adresu, na ktorú sa majú novinky posielať. Prípadné ďalšie údaje (ako je oslovenie) sa používajú na to, aby sme Vás mohli osobne osloviť a upraviť obsah noviniek a aby sme mohli vyjasniť nejasnosti týkajúce sa e-mailovej adresy.

Pri zasielaní newslettera spravidla používame takzvanú doubleopt-in metódu, to znamená, že Vám novinky pošleme až vtedy, ak Vašu registráciu potvrdíte potvrdzovacím e-mailom na odkaze, ktorý sme Vám za týmto účelom poslali. Týmto chceme zaistiť, aby ste sa k odberu noviniek mohli prihlásiť iba Vy ako vlastník uvedenej adresy. Vaše potvrdenie musíte urobiť čo najskôr po obdržaní potvrdzovacieho e-mailu, v opačnom prípade sa Vaše prihlásenie k odberu noviniek z našej databázy vymaže.

Odber newslettera, ku ktorému ste sa u nás prihlásili, môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz na konci noviniek.

Vaše údaje odovzdávame za účelom posielania newslettera naším partnerom platformy.


Používanie cookies

Na našich stránkach využívame techniku cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktorév rámci návštevy webových stránok posiela webový server prehliadača a prehliadač ich uloží v počítači pri neskoršom použití.

Tieto webové stránky používajú cookies v tomto rozsahu:

 • TransientCookies (dočasné použitie).
 • PersistentCookies (časovo obmedzené použitie).
 • Third-Party Cookies (od tretích poskytovateľov).
 • Flash-Cookies (trvalé použitie).

TransientCookies sa automaticky vymažú pri zavretí prehliadača. Patria sem najmä Session- Cookies. Tieto ukladajú takzvané Session-ID, s pomocou ktorého možno rôzne otázky Vášho prehliadača priradiť k jednej spoločnej relácii. Vďaka tomu váš počítač rozozná, keď sa vrátite na webovú stránku. Session-Cookies sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zavriete prehliadač.

PersistentCookies sa vymažú automaticky po vopred zadanej dobe, ktorá môže byť u jednotlivých cookies rôzna. Cookies môžete v bezpečnostných nastaveniach Vášho prehliadača kedykoľvek vymazať.

Nastavenie vášho prehliadača môžete konfigurovať v súlade s Vašimi požiadavkami a napríklad odmietnuť prijatie Third-Party-Cookies alebo všetkých cookies. Upozorňujeme Vás však na skutočnosť, že prípadne zamietnutia nebudete môcť použiť všetky funkcie tejto webovej stránky.

Používané Flash-Cookies nezaznamená Váš prehliadač, ale Váš zásuvný modul Flash. Tieto cookies ukladajú nevyhnutné údaje nezávisle od Vami používaného prehliadača a nemajú automatický dátum uplynutia platnosti. Ak si neprajete spracovanie Flash-Cookies, musíte inštalovať príslušný softvér, napr. BetterPrivacy pre Mozilla Firefox alebo Adobe-Flash- Killer-Cookie pre Google Chrome.

V tejto súvislosti v cookies nezhromažďujeme ani neukladáme žiadne osobné údaje. Nepoužívame žiadne techniky, ktoré spájajú informácie získané pomocou cookies s údajmi o používateľovi.


Webová analýza

Platforma HUNTINGO uskutočňuje webovú analýzu. Je pre nás dôležité, aby naše webové stránky boli optimálne koncipované a boli tak atraktívne pre návštevníkov. Za týmto účelom používame tieto uznávané technológie:

 • Sledovanie konverzií pri službe Google AdWords,

  Ako zákazník, ktorý využíva službu Google AdWords, používame aj službu sledovanie konverzií, čo je doplnková analytická služba spoločnosti Google Inc. Ak sa do nášej platformy dostanete cez reklamu na Google (reklama AdWords nad/vedľa výsledkami vyhľadávania na Googli), uložia sa vo Vašom počítači ďalšie cookies, tzv. conversion-cookies.

  Tieto cookies neslúžia na Vašu osobnú identifikáciu, ale umožňujú porovnať odkaz z reklám na Googli na naše webové stránky a z toho vyplývajúce rozhodnutie pre záujemo naše služby.

  Pre tento druh cookies Google v súčasnosti neponúka žiadne opt-out-cookies. Uloženie conversion-cookies môžete deaktivovať aj nastavením Vášho prehliadača alebo používaním ďalších zásuvných modulov v prehliadači.

  Viac informácií o sledovaní konverzií na GoogleAdWords nájdete na: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de

  Poskytovateľom je spoločnosť Google IrelandLimited, GordonHouse, 4 BarrowSt, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

  Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google Inc. nájdete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

 • eTracker

  Na našich webových stránkach zhromažďujeme a ukladáme pomocou technológií spoločnosti eTrackerGmbH (www.etracker.com) údaje na marketingové a optimalizačné účely. Z týchto údajov môžu byť pod pseudonymom zostavené používateľské profily. Na to možno používať cookies, ktoré umožňujú opätovné rozpoznanie prehliadača. Údaje získané pomocou technológií eTracker nie sú bez výslovného súhlasu subjektu údajov použiténa osobnú identifikáciu návštevníka tejto stránky a nie sú spájané s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Získavanie a ukladanie dát môže byť kedykoľvek zamietnuté, a tos účinnosťou do budúcnosti.

  Poskytovateľom je spoločnosť eTrackerGmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Nemecko.

  Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti eTrackerGmbH nájdete na: https://www.etracker.com/en/data-privacy/

 • Google Analytics

  Na našich stránkach používame Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google. Google Analytics používa cookies, ktoré sú uložené vo Vašom počítači, a ktoré nám umožňujú analyzovať používanie webových stránok. Informácie získané súbormi cookies o používaní webových stránok sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa uložia. Na našich webových stránkach sme aktivovali anonymizáciu IP adresy.

  Vďaka tomu Google v rámci členských štátov Európskej únie a v ďalších zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore Vašu IP adresu najprv skráti. Google používa tieto informácie z nášho poverenia na vyhodnotenie Vášho používania webových stránok, na vytváranie správ o aktivitách na webových stránkach a poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu. IP adresa, ktorú v rámci Google Analytics odovzdá Váš prehliadač, nebude spojená s ďalšími údajmi od Google. Uloženie cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súbormi cookies (spolu s vašou IP adresou) a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a inštalujete zásuvnýmodulpreprehliadače,ktorýjedostupný tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Používanie alternatívnych zásuvných modulov alebo deaktivovanie všetkých cookies v nastavení prehliadača zabráni aj analýze používania webových stránok.

  Alternatívne môžete používanie vašich údajov spoločnosťou Google odmietnuť s pomocou tohto odkazu. Nastaví sa opt-out-cookie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu Vašich údajov pri návšteve našich webových stránok.

  Pozor: Ak vaše cookies vymažete, následkom toho dôjde aj k vymazaniu opt-outcookie, ktorý potom musíte prípadne znovu aktivovať.

  Poskytovateľom je spoločnosť Google IrelandLimited, GordonHouse, 4 BarrowSt, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

  Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti GoogleInc. Nájdete na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Vložené služby

Pri koncipovaní našich webových stránok a za účelom poskytovania dodatočných informácií na stránky vkladáme nižšie uvedené externé služby.

Všetky tieto služby možno deaktivovať použitím špeciálnych zásuvných modulov, čím sa preruší nevyhnutné spojenie s príslušnými servermi. Nezabudnite však, že použitie takýchto nástrojov môže znížiť bežný komfort pri používaní.

 • YouTube

  Niektoré príspevky na našich webových stránkach obsahujú aj videá z nášho YouTube kanálu.


  YouTube videá sa na naše stránky zásadne vkladajú v rozšírenom režime ochrany údajov (interná funkcia YouTube), takže YouTube nemôže do Vášho prehliadača prenášať žiadne cookies, takže ani nemôže ukladať žiadne informácie o vás. To však platí iba dovtedy, než si videá pozriete.

  Nezávisle od toho, či si video pozriete alebo nie, vaša IP adresa sa prenesie do YouTube a reklamnej siete Google Doubleclick. Ak ste súčasne s návštevou našich webových stránok prihlásení aj na Vašom používateľskom účte na YouTube, YouTube môže priradiť návštevu našich webových stránok k vášmu používateľskému správaniu. Upozorňujeme na to, že ako poskytovateľ našich webových stránok nemáme informácie o obsahu odovzdávaných údajov a ich používaní zo strany YouTube a ani nemáme možnosť ďalej obmedziť odovzdávanie údajov spoločnosti YouTube a jej partnerom.

  Prevádzkovateľom je spoločnosť YouTube, LLC, 901 CherryAve., San Bruno, CA 94066, USA.

  Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti YouTube Inc. nájdete na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


 • Odkazy na sociálne médiá

  Na našich webových stránkach sú umiestnené odkazy na rôzne sociálne médiá s príslušnými logami. Nejde o zásuvné moduly sociálnych médií, ale iba o prepojenie s našimi ponukami v rámci týchto médií. Ak kliknete na niektorý z týchto odkazov, prevádzkovateľom rôznych platforiem sa odovzdá Vaša IP adresa. Ak niektorú z týchto služieb použijete a zároveň ste prihlásení k Vášmu príslušnému účtu, prevádzkovatelia sociálnych médií môžu za určitých okolností zhromažďovať aj informácie o Vašom používaní internetu. Odovzdávanie vašej IP adresy prevádzkovateľom otvorených webových stránok je technicky nevyhnutné a platí pre všetky webové stránky.

  Aktuálne odkazujeme na naše účty na týchto médiách: Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, Instagram a Google+.


  Zásuvné moduly sociálnych médií, ktoré v súčasnosti používame:
  • Zásuvné moduly Facebooku

   Na našich webových stránkach sú integrované zásuvné moduly sociálnej siete Facebook. Zásuvné moduly Facebooku spoznáte podľa loga Facebooku a tlačidla „Like“ („To sa mi páči“) na našej webovej stránke.

   Prehľad zásuvných modulov Facebooku nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

   Keď navštívite naše stránky, pomocou zásuvného modulu vytvorí sa priame spojenie medzi Vaším prehliadačom a serverom Facebook. Facebook tak získa informáciu, že ste s Vašou IP adresou navštívili naše stránky.

   Ak kliknete na tlačidlo „To sa mi páči“ alebo „Dať stránke To sa mi páči“ alebo na tlačidlo „Zdieľať“ a súčasne ste prihlásení k Vášmu facebookovému účtu, môžete obsahy našich (facebookových) stránok zdieľať na Vašom facebookovom profile alebo ich zdieľať s ostatnými používateľmi Facebooku. Facebook tak môže spojiť návštevu našich webových stránok s Vaším používateľským účtom na Facebooku. Facebook môže Vášmu prehliadaču posielať aj ďalšie cookies. Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že ako prevádzkovateľ našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie zo strany Facebooku. Ak si neprajete, aby Facebook mohol návštevu našich webových stránok priradiť k Vášmu facebookovému účtu, najprv sa z Facebooku odhláste.

   Poskytovateľom je Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA.

   Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Facebook Inc. nájdete na: https://www.facebook.com/about/privacy/.


  • Instagram

   Na našich webových stránkach sú integrované zásuvné moduly sociálnej siete Instagram. Zásuvné moduly sú označené logom Instagramu (napríklad v podobe „instagramovej kamery“). Tieto funkcie ponúka spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

   Ak otvoríte niektorú stránku našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje takýto zásuvný modul, Váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Instagramu. Instagram tak dostane informáciu, že Váš prehliadač otvoril príslušnú stránku našej internetovej prezentácie aj vtedy, ak nemáte profil na Instagrame alebo, ak práve nie ste na Instagrame prihlásení. Túto informáciu (spolu s Vašou IP adresou) prenáša Váš prehliadač priamo na server Instagramu v USA, kde je uložená. Ak ste prihlásení na Instagrame, Instagram môže priamo priradiť návštevu našich webových stránok k Vášmu instagramovému účtu.

   Ak urobíte nejakú interakciu s týmito zásuvnými modulmi, napríklad kliknete na tlačidlo „Instagram“, táto informácia sa prenesie aj priamo na server Instagramu a tam sa uloží. Informácia sa okrem toho zverejní na Vašom instagramovom účte, kde sa zobrazí Vašim kontaktom.

   Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov Instagramom a tiež Vaše príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu Vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov Instagramu: https://help.instagram.com/155833707900388/.

   Ak si neprajete, aby Instagram spojil údaje zhromaždené o našej internetovej prezentácii s Vaším instagramovým účtom, musíte sa pred Vašou návštevou našich webových stránok z Instagramu odhlásiť. Nahrávaniu zásuvných modulov Instagramu môžete kompletne zabrániť pomocou prídavných doplnkov pre Váš prehliadač, tzv. skript blockerov.


  • Twitter

   Na našich stránkach sú integrované funkcie služby Twitter. Používaním Twitteru a funkcie„Re-Tweet“ sa Vami navštívené webové stránky prepoja s Vaším účtom na Twitteri a sú o nich informovaní ostatní používatelia. Pritom sa prenášajú aj údaje na Twitter. Upozorňujeme na skutočnosť, že ako prevádzkovateľ našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie zo strany Twitteru. Vaše nastavenie ochrany údajov na Twitteri môžete zmeniť v nastavení účtu na http://twitter.com/account/settings.

   Tieto funkcie ponúka spoločnosť Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 MarketSt, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

   Ďalšie údaje o tejto téme nájdete na vyhlásení o ochrane osobných údajov od Twitteru na http://twitter.com/privacy.


  • XING (tlačidlo zdieľania)

   Na našich stránkach sú integrované funkcie siete XING. Pri každom otvorení našich webových stránok, ktoré obsahujú funkcie Xing, sa vytvorí spojenie so servermi Xing. Podľa našich informácií sa pritom neukladajú osobné údaje. Vaša IP adresa sa neukladá a Vaše používateľské správanie nie je analyzované.

   Poskytovateľom je spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko.

   Ďalšie informácie o ochrane údajov a tlačidle zdieľania od Xing nájdete vo vyhlásení o ochraneosobnýchúdajovodXingnatejto adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


  • LinkedIn

   Na našich stránkach sú integrované funkcie služby LinkedIn. Pri každom otvorení našich webových stránok, ktoré obsahujú funkcie LinkedIn, sa vytvorí spojenie so servermi LinkedIn. LinkedIn sa tak dozvie, že ste s Vašou IP adresou navštívili naše webové stránky. Ak kliknete na tlačidlo „Zdieľať“ služby LinkedIn a ste pripojení k vášmu účtu na LinkedIn, LinkedIn môže priradiť vašu návštevu našich webových stránok vám a vášmu účtu. Upozorňujeme na skutočnosť, že ako prevádzkovateľ našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie spoločnosťou LinkedIn.

   Poskytovateľom je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 StierlinCourt, MountainView, CA 94043, USA.

   Ďalšie údaje o tejto téme nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov od LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


  • YouTube

   Na našich stránkach používame zásuvné moduly a iné možnostiprepojenia s platformou YouTube. Ak navštívite našu webovú stránku, na ktorej je zásuvný modul alebo prepojenie na YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Prevádzkovateľ YouTube sa tak dozvie, ktorú z našich webových stránok ste navštívili.

   Ak ste súčasne pripojení k účtu na YouTube, prevádzkovateľ YouTube sa dozvie, aké stránky si prezeráte. Ak si to neprajete, najprv sa z vášho účtu na YouTube odhláste. Upozorňujeme na skutočnosť, že ako prevádzkovateľ našich stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov a ich použitie zo strany YouTube.

   Poskytovateľom je spoločnosť YouTube, LLC, 901 CherryAve., San Bruno, CA 94066, USA.

   Ďalšie informácie o ochraneúdajov v spoločnostiYouTube Inc.nájdete na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


On-line prezentácia na sociálnych médiách

Na sociálnych sieťach a platformách (napr. Facebooku, YouTube, Instagrame, Twitteri, LinkedIn, Google+, Xing) máme on-line prezentácie. Za spracovanie údajov ohľadom Facebooku a pravdepodobne aj všetkých ostatných sociálnych sietí a platforiem zodpovedajú príslušní prevádzkovatelia sietí a platforiem spolu s Huntseason s.r.o .

Ponúkame Vám možnosť komentovať naše príspevky, udeľovať hodnotenie alebo nás prostredníctvom sociálnych médií kontaktovať.

Pre Vaše príspevky v zásade neexistuje žiadna predpísaná lehota na uloženie. Vaše príspevky môžete aj sami z našej fanpage na Facebooku alebo iných platforiem kedykoľvek vymazať.

Našu fanpage na Facebooku a všetkých ďalších sociálnych sieťach a platformách prevádzkujeme vo vlastnom záujme a v záujme všetkých používateľov, ktorí sa tak môžu zapojiť do našich platforiem, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak sú používatelia príslušnými poskytovateľmi požiadaní o súhlas so spracovaním údajov, je právnym základom tohto spracovania údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Upozorňujeme, že údaje používateľov môžu byť pritom spracovávané mimo priestoru Európskej únie. Pre používateľov z toho môžu vyplývať riziká, kvôli sťaženému presadzovaniu ich práv.

Facebook a ďalšie platformy Vaše údaje uložia ako používateľské profily a použijú ich na účely reklamy, prieskumu trhu alebo úpravy svojich webových stránok v súlade s potrebami používateľov.Takéto vyhodnotenie sa robí najmä (dokonca aj pri neprihlásených používateľoch) pri poskytovaní používateľsky zameranej reklamy alebo na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo s vytváraním takýchto používateľských profilov nesúhlasiť, pričom sa pri výkone tohto práva musíte obrátiť na Facebook, pozri Smernicu o osobných údajoch spoločnosti Facebook.


Voči nám a spoločnosti Facebook IrelandLtd. (Facebook) a všetkým ďalším platformám máte v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi tieto práva:

 • právo na informácie,
 • právo na opravu a vymazanie,
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo na prenositeľnosť údajov,
 • právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu na ochranu údajov.

Detailný popis príslušného spracovania a možnosti podania námietky (opt-out) odkazujeme na údaje poskytovateľov, ktoré nájdete v odkazoch uvedených nižšie.

Vo väčšine prípadov však bude rozumné kontaktovať priamo spoločnosť Facebook IrelandLtd., resp. iné platformy, lebo nemáme prístup k všetkým údajom, ani nemáme vplyv na každé spracovanie údajov v rámci spoločnosti Facebook a ďalších. Pri uplatnení Vašich práv voči Facebooku a ďalším spoločnostiam Vám však radi pomôžeme.


Facebook (Facebook IrelandLtd., 4 Grand CanalSquare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)


Google/YouTube (Google IrelandLimited, GordonHouse, 4 BarrowSt, Dublin, D04E5W5, Irland)

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA).


Twitter (Twitter Inc., 1355 MarketStreet, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)


LinkedIn (LinkedIn IrelandUnlimitedCompanyWiltonPlace, Dublin 2, Írsko)


Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)


Typ prehliadača

Operačný systém a jeho rozhranie Jazyk a verzia prehliadača.

On-line reklama na základe používania Remarketing / retargeting na Facebooku.

Ďalej používajú tieto webové stránky službu Facebook CustomAudiences sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, PaloAlto, CA 94304, USA. Tento facebookový pixel Vás označí anonymizovanou formou ako návštevníka našich webových stránok. Ak ste pripojení k Facebooku, môžeme túto informáciu využiť na zobrazovanie reklamných správ na Facebooku, ktoré sú zamerané na cieľové skupiny. My ako prevádzkovateľ týchto webových stránok nezískavame žiadne osobné údaje o Vás ako návštevníkovi ani o Vašich údajoch na Facebooku. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov od Facebooku na https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ako návštevník našej internetovej prezentácie máte možnosť Facebook Custom Audiences(https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen) deaktivovať.


LinkedIn

Na našich stránkach používame technológiu analýzy a sledovania konverzií platformy LinkedIn. S vyššie uvedenou technológiou LinkedIn sa Vám môže zobrazovať relevantnejšia reklama vychádzajúca z Vašich záujmov. Ďalej od LinkedIn získavame agregované a anonymné správy o reklamných aktivitách a informácie o tom, v akej interakcii ste s našimi webovými stránkami. Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti LinkedIn nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Analýzu Vášho používateľského správania zo strany LinkedIn a zobrazení odporúčaní na základe Vašich záujmov môžete odmietnuť („opt-out“); kliknite na políčko „Odmietnuť na LinkedIn“ (pre členov LinkedIn) alebo„Odmietnuť“(preostatnýchpoužívateľov)natomto odkaze: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.


WebProspector

Na týchto webových stránkach sú pomocou technológie spoločnosti WebProspectorGmbH (www.webprospector.de) zhromažďované a ukladané údaje na marketingové účely a rozpoznanie záujemcov o firmu. Technológia WebProspector zisťuje na základe týchto údajov adresy, avšak iba v prípade, ak dokáže zaistiť, že v prípade návštevníka ide o firmu a nie o jednotlivé osoby. Technológia WebProspector môže ďalej dostávať informácie o pohyboch. Ďalej technológia WebProspector prípadne používa cookies. Cookies sú malétextové súbory, ktoré sa ukladajú v dočasnej pamäti internetového prehliadača návštevníka stránok.Cookiesumožňujúopätovnérozpoznanieinternetovéhoprehliadača. Zhromažďovanie a ukladanie údajov možno s účinkom do budúcnosti kedykoľvek odmietnuť na https://exclusion.unified-tracking.com/exclusion?cid=a1008b4df008ff5014d56f6b490e51cb.


Spracovanie vašich osobných údajov v štátoch mimo EÚ a EHP

Vaše osobné údaje sa nespracovávajú v štátoch mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, s výnimkou sociálnych médií: Facebooku, Twitteru, LinkedIn, Instagramu a Google+.


Právne základy spracovania údajov

Tu nájdete prehľad právnych základov spracovania Vašich údajov z oblasti ochrany osobných údajov.


Informatívne použitie:

Vaše údaje, ktoré nám Váš prehliadač poskytne automatickysa spracovávajú v rámci nášho záujmu, aby sme Vám naše webové stránky mohli zobraziť.

 • Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) Kontaktný formulár a registrácia.

  Spracovanie je nevyhnutné pre naplnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na realizáciu predzmluvných opatrení, ktoré sa realizujú na vyžiadanie subjektu údajov.

 • Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) Novinky.

  Naše novinky zasielame na základe Vášho osobného súhlasu.

 • Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

  Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a od zasielania newslettera sa tak odhlásiť. Webová analýza, on-line reklama na základe používania a začlenenie externých služieb.

  Na účely reklamy, výskumu trhu a za účelom úpravy webových stránok v súlade s potrebami analyzujeme používateľské správanie našich návštevníkov vo vlastnom záujme.

 • Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Tento právny základ platí pre Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, analýzu LinkedIn, WebProspector (on-line reklamuna základe používania).


On-line prezentácia na sociálnych médiách

Osobné údaje používateľov sa spracovávajú na základe nášho oprávneného záujmu na efektívne informovanie zákazníkov a komunikáciu s používateľmi podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak jednotliví prevádzkovatelia požadujú od používateľov súhlas so spracovaním údajov (tzn. aby vyjadrili svoj súhlas napríklad zaškrtnutím políčka alebo potvrdením ikony), je právnym základom spracovania čl. 6 ods. 1 písm. a) a článok 7 GDPR.V Spišskej Novej Vsi, dňa 1.1.2022

Bc. Juraj Kukura
CEO - Huntseason s.r.o.

Huntseason s.r.o.
číslo vložky: 41953/V, Okresného súdu Košice I
Štatutár : Bc. Juraj Kukura
Adresa: Ružová 1057/7, 053 11 Smižany
IČO: 51018969, IČ DPH: SK2120559584
IBAN: SK2411000000002945043359 - TATRA BANKA a.s.
SWIFT: TATRSKBX
Sme platcami DPH
e-mail: [email protected], tel.č.:00 421 917 477 614

up icon